House for Sale in Nyamata Maranyundo at 3.5M / Maison à Vendre à Nyamata Maranyundo à 3,5M / Inzu yo kugurisha muri Nyamata Maranyundo kuri 3.5M